Burs veren kurumlar ve adresleri

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere verdiği Öğrenim ve Katkı Kredileri dışında, gerek devlet kuruluşları, gerekse çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanır. Bazıları karşılıklı, bazıları karşılıksız olan burslardan karşılıklı olanının nasıl geri ödeneceği (para veya mecburi hizmet olarak) burs veren kuruluşlar tarafından belirlenir.

Burs almak isteyen öğrenci ne yapmalı?
üniversiteyi kazanmışsan ve burs almak istiyorsan kayıt yaptırdığın üniversite veya yüksekokulunun Öğrenci İşleri Bürosu'na başvurmalısın. Buradan, hangi kurum veya kuruluşların hangi koşullarda burs verdiğini öğrenebilirsin. Bazı kurumlar belirli üniversitelerin öğrencilerine burs verirken bazı kurumlar da tüm üniversitelerin öğrencilerine burs verebiliyor. Ayrıca, hemen bütün kurumlar burs adaylarından belirli koşulları yerine getirmesini istiyor. İşte burs veren vakıflar:

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.
Verilecek burs miktarı her öğretim yılı için yeniden belirleniyor.
Tel: (0-212) 258 61 20

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Adres:T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Karanfil Sk. No: 67 K:3 06640 Bakanlıklar/Ankara
Telefon:(0-312) 419 13 93 - 419 13 94
Başvuru Tarihi:Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında yapılır.
Başvuru koşulları:Üniversitede okuyorsan bu bursa başvurabilirsin. (Açıköğretim Fakültesi dahil) Başvuru formunu, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YKYK) bağlı Bölge ya da Yurt Müdürlüklerinden alabilirsin. Ancak, eğer durumun aşağıdaki maddelerden birine uyuyorsa bu burstan yararlanamazsın.
1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta olanlar,
2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta iken okul değiştirenler,
3. Lisansüstü öğrenim görenler,
4. Bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar,
5. Çalışanlar,
6. Bir başka kurumdan burs veya Kredi Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alanlar,
7. Parasız yatılı olanlar,
8. Yabancı uyruklu olanlar,
9. Bulunduğu sınıfta iki yıllık olanlar ile ara sınıfta bulunanlar,
10. Kayıtlı bulundukları öğretim kurumunda sene kaybı olanlar,
11. Paralı eğitim yapan üniversite veya yüksekokullar ile ikinci öğretimde kayıtlı olanlar,
12. Fakülte ve yüksekokulların ekstern öğretim bölümünde kayıtlı olanlar.

Faisal Finans Kurumu Vakfı
Vakfın burs adayında aradığı şartlar; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılık tarafından hakkında soruşturma açılmamış olması.
Tel: (0-212) 251 65 20

Hacı Ömer Sabancı Vakfı-VAKSA
Burs, yükseköğrenim süresince, Ekim ayında başlamak üzere, her yıl 9 aylık bir süre için karşılıksız, fakat geri ödemeli olarak veriliyor.
Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen ancak geri ödeme yükümlülüğü bulunan bursun adı Sosyal Amaçlı Burs (SAB)'tur. Bu burs için, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavında aldıkları puan ile bir önceki okulda veya sonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınıyor. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelerde yayınlanan duyuruların ardından başvuruda bulunanlara form gönderiliyor ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendiriliyor.
SAB alan öğrencilerden, okullarının yönetmelikleri uyarınca staj yapmak mecburiyetinde olanlara, zamanında başvurmaları halinde staj imkanı sağlanıyor. Her yıl saptanan sayı ve kriterler içine giren bursiyerler arasından ilgili ders yılında en yüksek başarıyı gösteren öğrencilerin o yıla ait borçları, İcra Komitesinin kararıyla silinebiliyor. Bir yıl sınıfta kalan öğrencilerin bursu geçici olarak kesiliyor ve bir üst sınıfa geçtikleri takdirde tekrar veriliyor. İlk yıl sınıfta kalanların bursu tamamen kesilerek borçlandırılıyorlar. Öğrenimlerini tamamlayan bursiyerlerin, kendilerine ödenen burs tutarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren (mezuniyetlerinden en geç bir yıl sonra) burs aldıkları ay toplamı kadar süre içerisinde aylık eşit taksitler halinde faizsiz olarak Vakfa iade etmeleri gerekiyor. Vakfa olan borçlarının tamamını bir defada ödeyen bursiyerlerin kalan borçlarından yüzde 30 indirim yapılıyor. Askerliklerini er olarak yapanlar ile Yüksek Lisans öğrenimine devam edenlerin ödemeleri, durumlarını kurumlarından alacakları onaylı bir belge ile belgelemeleri halinde askerlik ve yüksek lisans eğitimi süresince dondurulabiliyorlar.
Tel:(0-322) 351 56 44 (3 Hat)

İstanbul Ticaret Borsası Vakfı
Her yıl en fazla 23 kişiye karşılıksız burs veriyor. Ekonomi bölümlerinden herhangi birinde okuma şartını arayan vakıf, Marmara veya İstanbul Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor.
Tel:(0-212) 511 84 40

İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Bursun miktarı her Aralık ayında değişir. Aranılan şart, öğrencinin maddi imkânının yetersiz ve herhangi bir üniversitede ekonomi ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olmasıdır.
Tel:(0-212) 511 41 50

Koç Vakfı
Vakıf, yetenekli ancak imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacıyla burs veriyor. Burs almak için Koç Vakfı'na başvuracaksan şu niteliklere sahip olmalısın:
1. T.C. vatandaşı olmalısın. Eğitimine engel olacak bir sakatlık veya hastalığın bulunmamalı.
2. Üniversite birinci sınıf öğrencisi isen 21 yaşından büyük olmamalısın.
3. Genel olarak zeka ve davranışların ile başarılı ve iyi bir öğrenci olacağına üniversite veya okul idaresinin kanaat getirmesi gerekiyor.
4. Devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olman Koç Vakfı'nın ön koşulu. Bu konu hassasiyetle araştırılıyor.
5. Bursiyerleri üniversite (veya okul) idaresi seçiyor. Bir önceki okulu Koç Topluluğu bursları ile bitirmiş isen tercih edilen bir aday oluyorsun.
6. Birinci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerine burs verilmiyor. Burs alma hakkını elde ettiğin sınıfını pekiyi veya iyi derece ile geçersen her yıl bursun yenileniyor.
7. Resmi veya özel bir kurumdan burs veya kredi yardımı alıyorsan bu burstan yararlanamıyorsun.
Tel: (0-216) 341 46 50 - 30 hat

Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık, yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteğe sağlıyor. Hangi bölümden kaç öğrenciye ne kadar burs verileceği her öğrenim yılı başında belirleniyor. MEB'in bursları, mecburi hizmet karşılığında veriliyor ve burslu öğrenci mezun olduğunda öğretmen olarak doğrudan göreve alınıyor.

Başvuru Koşulları:
MEB Bursundan yararlanmak istiyorsan aşağıda belirtilen şartları taşımalısın:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 22 yaşını geçmemiş olmak,
3. Sağlıklı olmak,
4. Yerleştirildiği programı ilk on tercihi arasında seçmiş olmak,
5. Kesin kaydını yaptırmış olmak,
6. Memuriyet yapmasına engel bir mahkumiyeti bulunmamak,
7. Özel kanunlarla affa uğramış olunsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir
kovuşturma sonucu çıkarılmış olmamak,
8. Başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,
9. Bu bursun dışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi, mecburi hizmet karşılığı maddi yardım almamak,
10. ÖSYM'nin her program için bildirdiği listede puan sıralamasına göre Bakanlığın kontenjanına girmiş olmak.
Not: Bursu hak eden öğrencilerin ÖSYM'ye bildirdikleri adreslerine Bakanlıkça duyuru yapılıyor.

Sağlık ve Eğitim Vakfı
Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak Tıp Fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3. sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.
Tel: (0-212) 512 18 78

Sema Yazar Gençlik Vakfı
Vakıf, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs veriyor. Bursun devamlılığı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Burs verilen öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almaması şartı var. Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin Vakıftan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracaat etmeleri gerekiyor.
Adres:Sema Yazar Gençlik Vakfı Konur Sokak No: 39/1 Kızılay/Ankara
Tel: (0-312) 425 80 03 - 04

TÜBİTAK
Yerleştirildiği bölümün gerektirdiği puan türü esas olmak üzere Matematik ve Fen ağırlıklı puana göre yapılan sıralamada ilk 1000 öğrenci arasına girenlerden, Temel Bilimler Bölümlerine (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik) kayıt yaptıran T.C. vatandaşı öğrencilere karşılıksız ve sınavsız burs veriliyor. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında herhangi bir yerden burs alanlara aylık burs ödemesi yapılmıyor. Yalnız, yılda iki kez (Kasım ve Mart aylarında) birer aylık burs tutarında kitap desteği sağlanıyor. Başvurular üniversite sınav sonuçlarının ardından ilan ediliyor.

Türkiye Bilişim Vakfı
Maddi durumu yetersiz olan başarılı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerini desteklemek amacıyla burs veriyor. Bilişim sektörünün ve bilişim kullanıcılarının ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünün artmasına katkıda bulunacak bu girişim için her Haziran ayında bilgisayar mühendisliği bölümü olan üniversitelere çağrı gönderiliyor. Ağustos sonuna kadar başvuruların TBV Genel Sekreterliğine bildirilmesi isteniyor. Başvurular Eylül sonuna kadar değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

Türk Diyanet Vakfı
Yaklaşık olarak 200 öğrenciye burs veriyor. Burs verilecek öğrencinin babasının Diyanet İşleri personeli olması, anne ve babasından birisinin ya da ikisinin birden vefat etmiş olması, derslerinde başarılı olması ve kazandığı okulun ilk 5 tercihi arasında olması aranan koşullar. Burs miktarı, burs adayının bu özelliklerine ve puanına göre belirleniyor.

Türk Eğitim Vakfı
Yaklaşık 5000 öğrenciye 9 ay süresince burs veriyor. Burs miktarı her yıl Ocak ayında enflasyona göre yeniden belirleniyor.
Tel: (0-212) 274 52 60/10 hat.

Yirmibirinci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
Vakıf, başarılı ancak maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs veriyor.
Tel: (0-212) 2889072/73

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !